Sitemagic header

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

Artikel 4. Levertijd en levering

Artikel 5. Verzending en risico

Artikel 6. Installatie

Artikel 7. Constructie, maten en gewichten

Artikel 8. Overmacht

Artikel 9. Betaling

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11. Garantie

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Artikel 13. Reclames

Artikel 14. Annulering

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

Aanvullende voorwaarden SiteMagic


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden voor de levering van producten en diensten door Cornelissen Techniek BV, gevestigd te Melderslo, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo.

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden;
 • Cornelissen Techniek: Cornelissen Techniek BV, gevestigd te Melderslo, de gebruikster van deze voorwaarden;
 • Klant: degene met wie een overeenkomst wordt of is gesloten of aan wie door Cornelissen Techniek een aanbod of offerte wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door Cornelissen Techniek een of meer diensten worden of zijn verricht.
 • Producten: alle computersystemen en/of met informatietechnologie verband houdende zaken
 • Diensten: alle werkzaamheden waartoe Cornelissen Techniek zich jegens de Klant heeft verbonden te verrichten;
 • Service: het opheffen van storingen, die bij normaal gebruik van de apparatuur volgens haar bestemming door natuurlijke slijtage en in het algemeen door eigen gebreken in de apparatuur zijn ontstaan.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cornelissen techniek en klant, alsmede op alle aanbiedingen/offertes van Cornelissen Techniek. Indien Cornelissen Techniek bij het uitvoeren van een overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, zijn de voorwaarden tevens op deze werkzaamheden van toepassing.

1.3

Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn voor Cornelissen Techniek slechts bindend indien deze door Cornelissen Techniek uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.4

Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze voorwaarden. Hieronder worden mede begrepen de algemene (inkoop) voorwaarden van klant. Door het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot de levering van producten, dan wel het verlenen van diensten, aanvaardt klant onvoorwaardelijk dat deze voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten en doet klant, voor zover relevant, afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

1.5

Cornelissen Techniek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. nieuwe voorwaarden treden in de plaats van eerdere voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen

2.1

Alle aanbiedingen van Cornelissen Techniek, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de (potentiële) klant verstrekte gegevens. De aanbiedingen binden Cornelissen Techniek niet, behalve indien en voor zover door Cornelissen Techniek schriftelijk anders is vermeld. Cornelissen Techniek kan derhalve een aanbieding na aanvaarding door Klant herroepen, mits dit onverwijld geschiedt.

2.2

Een aanvaarding door klant van een door Cornelissen Techniek gedane aanbieding die afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de aanbieding. Een dergelijke aanvaarding bindt Cornelissen Techniek alleen indien de afwijkingen van de aanbieding door Cornelissen Techniek schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

2.3

Aanbiedingen hebben, tenzij in de offerte anders is aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen vanaf de datum vermeld op de offerte.

2.4

Tenzij anders aangegeven zijn alle door Cornelissen Techniek gehanteerde prijzen:

 1. exclusief btw. Indien het btw-nummer van de buitenlandse klant niet bekend is en ook niet bekend wordt gemaakt, nadat hierom door Cornelissen Techniek expliciet is verzocht, behoudt Cornelissen Techniek zich het recht voor btw in rekening te brengen;
 2. exclusief kosten van transport en verzendkosten;
 3. vermeld in euro’s.

2.5

Aanbiedingen, tekeningen, afbeeldingen, drukwerken, etc. blijven steeds eigendom van Cornelissen Techniek en dienen, indien geen overeenkomst tot stand komt, op eerste verzoek aan Cornelissen Techniek te worden geretourneerd.

2.6

Elke prijsopgave is vrijblijvend. De in de aanbieding opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van deze kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar vóór de levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt, behoudt Cornelissen Techniek zich het recht voor die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen.

2.7

Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta waarin Cornelissen Techniek de producten heeft gekocht.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1

Een overeenkomst tussen klant en Cornelissen Techniek komt eerst tot stand nadat Cornelissen Techniek een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. De schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging door Cornelissen Techniek wordt geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te hebben weergegeven.

3.2

Afspraken, gemaakt nadat een overeenkomst conform het vorige lid tot stand is gekomen, binden Cornelissen Techniek slechts indien deze afspraken door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Cornelissen Techniek schriftelijk zijn bevestigd of bekrachtigd.

3.3

ledere door Cornelissen Techniek gesloten overeenkomst wordt slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Een en ander ter beoordeling van Cornelissen Techniek.

Artikel 4. Levertijd en levering

4.1

Alle leveringen geschieden franco aan het door klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Het tijdstip van levering is het moment waarop de producten aan het door klant opgegeven adres worden aangeboden.

4.2

Klant is verplicht het geleverde product terstond bij de feitelijke levering, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, op eventuele gebreken of beschadigingen te controleren. Na voornoemde termijn wordt het product geacht klant in goede orde, compleet en zonder schade te hebben bereikt.

4.3

Een geleverde dienst wordt geacht naar behoren zonder tekortkomingen te zijn geleverd indien niet binnen 3 werkdagen na levering eventuele tekortkomingen of gebreken schriftelijk aan Cornelissen Techniek zijn gemeld.

4.4

Een door Cornelissen Techniek bij de aanbieding, offerte of overeenkomst opgegeven levertijd heeft niet de strekking fataal te zijn en geldt slechts bij benadering, iedere levertijd is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel als mogelijk in acht worden genomen.

4.5

Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is klant bevoegd om Cornelissen Techniek bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen.

4.6

Cornelissen Techniek is in ieder geval niet gebonden aan een levertijd die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet meer kan worden gehaald. In geval van excessieve overschrijding van de levertijd zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

Artikel 5. Verzending en risico

5.1

Ongeacht de overeengekomen wijze van levering, zijn alle te leveren producten voor rekening en risico van klant vanaf het moment dat het product Cornelissen Techniek heeft verlaten, ongeacht of het product nog moet worden geïnstalleerd, afgemonteerd of geïmplementeerd. Een en ander geldt ook wanneer voor de zending door vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangd, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is.

5.2

De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van producten zal, indien Cornelissen Techniek hieromtrent geen nadere schriftelijke aanwijzingen van klant ontvangt, door Cornelissen Techniek geheel naar eigen inzicht en met de van Cornelissen Techniek redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Eventuele specifieke wensen van klant met betrekking tot de wijze van verpakking, transport en verzending komen voor rekening van Klant.

5.3

Het transport van producten vindt in beginsel onverzekerd plaats, zoals vermeld in artikel 2.4 sub b van deze Voorwaarden zijn de prijzen van Cornelissen Techniek exclusief de kosten voor de verzekering van het transport.

5.4

In het geval "ter plaatse van bestemming geïnstalleerd" te leveren Producten bij opstelling niet dadelijk kunnen worden geïnstalleerd, behoudt Cornelissen Techniek zich het recht voor om 90% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag te factureren. In dat geval zal de resterende 10% worden gefactureerd na installatie of indien installatie vanwege een buiten de schuld van Cornelissen Techniek gelegen omstandigheid niet plaatsvindt, uiterlijk na 3 maanden na de eerste levering.

5.5

Het in het vorige lid van dit artikel genoemde recht bestaat tevens indien producten na gereedkomen niet binnen de gestelde levertijd worden afgenomen.

5.6

Indien producten niet tijdig worden afgenomen, komen deze na het verstrijken van de overeengekomen levertijd voor rekening en risico van Klant. In dat geval heeft Cornelissen Techniek het recht om opslagkosten in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6. Installatie

6.1

Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te installeren producten zijn voor rekening en risico van klant en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Cornelissen Techniek, tenzij anders overeengekomen.

6.2

Klant dient ervoor zorg te dragen dat:

 1. het personeel van Cornelissen Techniek direct na aankomst op de locatie waar het product dient te worden geïnstalleerd kan aanvangen met de installatiewerkzaamheden en voorts in de gelegenheid is de werkzaamheden binnen de normale werkuren te verrichten, dan wel buiten de normale werkuren, voor zover dit noodzakelijk mocht blijken te zijn;
 2. afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen aanwezig en beschikbaar zijn;
 3. de nodige en gebruikelijke hulp- en bedrijfsmaterialen (elektriciteit en verlichting daaronder begrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking worden gesteld;
 4. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd, en;
 5. vooruitlopend op en tijdens de installatie gezonden goederen en/of producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

6.3

Bij vertraging in de installatie, veroorzaakt door het niet voldoen door Klant aan de verplichtingen als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt de overeengekomen levertijd met de duur van die vertraging verlengd.

Artikel 7. Constructie, maten en gewichten

7.1

Eventuele geringe maatverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste onderschikte wijziging, in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.

7.2

Opgegeven gewichten worden steeds zo nauwkeurig mogelijk geschat, maar een dergelijke opgave is nimmer bindend.

Artikel 8. Overmacht

8.1

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Cornelissen Techniek onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

8.2

In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1; oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Cornelissen Techniek of dat van haar leveranciers.

8.3

Bij overmacht heeft Cornelissen Techniek ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat zij in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

8.4

Indien Cornelissen Techniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Klant heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 9. Betaling

9.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Cornelissen Techniek aan te wijzen rekening.

9.2

Klant is niet gerechtigd tot aftrek, verrekening of opschorting van een betaling.

9.3

Cornelissen Techniek is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren producten en/of diensten, of te verrichten werkzaamheden. Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of wordt nagelaten, is Cornelissen Techniek gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Klant hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

9.4

Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Cornelissen Techniek heeft in dat geval, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van een vertragingsrente over het openstaande bedrag per maand vanaf de vervaldag. Deze vertragingsrente bedraagt 1,5% per maand. De genoemde vertragingsrente is een minimumrente. In het geval deze rente op jaarbasis berekend, op enig moment minder dan 5% hoger mocht zijn dan de wettelijke rente, zal de vertragingsrente automatisch verhoogd zijn, zodanig dat zij, op jaarbasis berekend, 5% hoger is dan de wettelijke rente.

9.5

Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van nalatige Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door klant verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-, onverminderd het recht van Cornelissen Techniek om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1

Klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door Cornelissen Techniek geleverde Producten. Na aflevering blijven geleverde producten eigendom van Cornelissen Techniek totdat klant volledig aan zijn verplichtingen jegens Cornelissen Techniek heeft voldaan.

10.2

In geval klant op enigerlei wijze jegens Cornelissen Techniek in gebreke blijft, is Cornelissen Techniek gerechtigd producten terug te nemen. Klant verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde Cornelissen Techniek in de gelegenheid te stellen de betreffende producten bij hem terug te halen.

Artikel 11. Garantie

11.1

Cornelissen Techniek staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering. Garantie voor door Cornelissen Techniek elders ingekochte Producten wordt slechts gegeven indien en voor zover de derde waarvan het Product is betrokken of de oorspronkelijke fabrikant deze garantie verstrekt.

11.2

Gebreken en tekortkomingen aan de door Cornelissen Techniek geleverde producten die onder de garantie vallen, dienen schriftelijk te worden gemeld bij Cornelissen Techniek.

11.3

De garantie bestaat daarin, dat Cornelissen Techniek de gebreken aan het geleverde gedurende de eerste 6 maanden na (op)levering zo spoedig mogelijk en geheel voor haar rekening herstelt, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorgdraagt, dan wel het geleverde vervangt door een gelijkwaardig Product met tenminste dezelfde functionaliteit. Gedurende de tweede periode van 6 maanden vallen eventuele loonkosten buiten de garantie en zijn derhalve voor rekening van klant.

11.4

Indien blijkt dat het product geen gebreken vertoont, komen alle gemaakte kosten voor rekening van klant.

11.5

Het nakomen van de garantieverplichtingen door Cornelissen Techniek geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.6

Indien Cornelissen Techniek ter voldoening aan haar garantieverplichtingen (onderdelen van) Producten vervangt, worden deze vervangen (onderdelen van) Producten weer eigendom van Cornelissen Techniek.

11.7

Alle garantieaanspraken vervallen in het geval:

 1. er zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Cornelissen Techniek nabewerkingen, wijzigingen of reparaties door Klant of derden - niet ingeschakeld door Cornelissen Techniek -zijn uitgevoerd;
 2. het geleverde door Klant is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
 3. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden en/of;
 4. het geleverde ondeskundig of niet conform de bestemming is gebruikt;
 5. klant in gebreke blijft met de voldoening van enige (contractuele) verplichting jegens Cornelissen Techniek.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1

Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, en behoudens een beroep op garantie of schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Cornelissen Techniek, is iedere aansprakelijkheid van Cornelissen Techniek voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten, verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten zowel bij klant als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2

Behoudens opzet of grove schuld, is Cornelissen Techniek evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van personen die door Cornelissen Techniek in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

12.3

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Cornelissen Techniek op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van haar personeel.

12.4

Cornelissen Techniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of klant ter beschikking gestelde gegevens.

12.5

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade binnen 48 uur nadat klant met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij Cornelissen Techniek meldt.

12.6

Eventuele aansprakelijkheid van Cornelissen Techniek is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Cornelissen Techniek wordt vergoed.

12.7

Ten aanzien van producten en diensten die Cornelissen Techniek van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden jegens klant.

Artikel 13. Reclames

13.1

Reclames dienen te geschieden binnen 48 uur na ontvangst van de producten of de levering van de diensten, dan wel binnen eenzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of had kunnen worden ontdekt.

13.2

Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.

13.3

Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door Cornelissen Techniek geleverde producten zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

Artikel 14. Annulering

14.1

Bij annulering van de overeenkomst door klant ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behoudt Cornelissen Techniek zich het recht voor nakoming te eisen.

14.2

Indien Cornelissen Techniek een annulering accepteert, is zij gerechtigd aan klant alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

15.1

Indien klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van klant of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Cornelissen Techniek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

15.2

De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van overeenkomst van opschorting of ontbinding voortvloeiende schade gederfde winst daar onder begrepen is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1

Op alle door Cornelissen Techniek gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2

Het te Wenen tot stand gekomen Koopverdrag "Convention on Contract for the International Sale of Goods" van 11 april 1980 is niet van toepassing.

16.3

Alle uit door Cornelissen Techniek gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Roermond.

Aanvullende voorwaarden SiteMagic

Naast bovenstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing: