Sitemagic header

Aanvullende voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

Artikel 2. Verplichtingen van Sitemagic

Artikel 3. Verplichtingen van klant

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Artikel 5. Duur en ontbinding

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 7. Domeinnamen en IP-adressen

Artikel 8. Persoonsgegevens

Artikel 9. Onderhoud en beheer

Artikel 10. Prijzen

Artikel 11. Betaling

Artikel 12. Overmacht

Artikel 13. Slotbepalingen


Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1

Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en de Overeenkomst met Sitemagic, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Sitemagic en de Klant, en maken integraal deel uit van de "Algemene Voorwaarden voor de levering van Producten en Diensten door Cornelissen Techniek b.v.", statutair gevestigd te Melderslo, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo.

1.2

In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder: - Sitemagic: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cornelissen Techniek b.v., tevens handelend onder de naam Sitemagic, statutair gevestigd te Melderslo en kantoorhoudende te Melderslo en/of Leunen. Sitemagic is de gebruikster van de Aanvullende en Algemene Voorwaarden; - Klant: degene met wie Sitemagic een Overeenkomst zal sluiten of heeft gesloten of aan wie Sitemagic een aanbod of offerte doet of heeft gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door Sitemagic één of meerdere Diensten worden of zijn verricht; - Overeenkomst: de tussen Sitemagic en de Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de levering van Producten en Diensten; - Producten: alle computersystemen en/of met informatietechnologie verband houdende zaken; - Diensten: de diensten waarvan levering met de Klant is overeengekomen, zoals: registreren van domeinnamen in samenwerking met onder andere doch niet alleen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem en overige stichtingen; beschikbaarstellen van IP-adressen in overeenstemming met de richtlijnen van RIPE; beheren van servers van Sitemagic waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd; ter beschikking stellen van fysieke opslag in de colocatie-ruimte van Sitemagic ten behoeve van een server in eigendom van de Klant, waarbij de Klant zelf zorgdraagt voor het onderhoud en systeembeheer; overige diensten zoals expliciet tussen Sitemagic en de Klant overeengekomen; - Service: het opheffen van storingen, die bij normaal gebruik van de apparatuur volgens haar bestemming door natuurlijke slijtage en in het algemeen door eigen gebreken in de apparatuur zijn ontstaan; - Orderformulier: het bestelformulier van Sitemagic dat door de Klant wordt ondertekend; - AUP: onder Acceptable Use Policy wordt verstaan de Internet Gedragslijn voor Acceptabel Gebruik, gepubliceerd op de website van Sitemagic (www.Sitemagic.nl).

Artikel 2. Verplichtingen van Sitemagic

2.1

Aan de zijde van Sitemagic bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Klant te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.

2.2

Sitemagic draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Sitemagic kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Sitemagic en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Sitemagic van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc). Sitemagic staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Klant voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Sitemagic kenbaar is gemaakt.

2.3

Sitemagic onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van de Klant en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Sitemagic hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 3. Verplichtingen van klant

3.1

Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Sitemagic in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen te kunnen verlenen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Klant draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.

3.2

De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de Klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze aan Sitemagic, overige Klanten of Internetgebruikers hinder of schade toebrengen. Het is de Klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Sitemagic toegestane, verbinding met het systeem bestaat

3.3

Het is de Klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de "netetiquette", de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden, of deze Aanvullende Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: - het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; - spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud - het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; - hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.

3.4

Sitemagic is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in de voorgaande artikelen omschreven gedragingen en/of handelingen van de Klant. De Klant vrijwaart Sitemagic tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

3.5

De Klant is verplicht om Sitemagic te informeren mbt adreswijzigingen en elke aanpassing van zijn NAW gegevens en e-mailadres door te geven. Deze gegevens zullen overeenkomen met gegevens verstrekt in officiële registers (zoals bijvoorbeeld KvK, gemeentelijke administratie, ...) en daar waar mogelijk door de Klant zelf worden ge-up-date via de systemen van Sitemagic.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1

De Klant vrijwaart Sitemagic tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de op basis van de Overeenkomst geleverde Producten en/of Diensten, het systeem of Internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst of de Aanvullende of Algemene Voorwaarden.

4.2

De Klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers-/Domeinnaam, wachtwoorden, certificaten (digitale handtekening) en het e-mailadres. Sitemagic is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Sitemagic is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Klant op haar systemen worden geplaatst. De Klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur.

4.3

Sitemagic is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die is veroorzaakt door derden.

Artikel 5. Duur en ontbinding

5.1

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale periode van twaalf (12) maanden en wordt steeds stilzwijgend na afloop met een periode van twaalf (12) maanden verlengd.

5.2

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald dient opzegging van de Overeenkomst te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel per aangetekende post als per fax, door gebruik te maken van het daarvoor bestemde opzeggingsformulier. De opzegtermijn vangt eerst aan op de dag waarop Sitemagic de opzegging ontvangt.

5.3

Sitemagic heeft daarnaast het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de Klant: - oneigenlijk gebruik maakt van het Internet of van de Producten en Diensten; - informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden; - informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden of in het algemeen handelt in strijd met de Acceptable Use Policy (AUP).

5.4

Na ontbinding van de Overeenkomst dient de Klant binnen twee (2) maanden de bij Sitemagic aanwezige hardware op te halen. Indien de Klant hier niet aan voldoet is Sitemagic automatisch eigenaar van de hardware. Sitemagic zal zorgdragen voor de vernietiging met inachtneming van de daarvoor geldende regels en verordeningen. De eventuele kosten voor bewaring en vernietiging zullen ten laste van de Klant komen.

5.5

Bij diensten die niet maandelijks worden gefactureerd (bijvoorbeeld per kwartaal, halfjaar, jaar, 2 jaar, ...) heeft Sitemagic het recht de Dienst niet (automatisch) te verlengen indien betaling niet tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de termijn heeft plaatsgevonden.

5.6

Sitemagic heeft het recht om de periode van de Overeenkomst te laten eindigen op de laatste dag van de kalandermaand. In dat geval zal de eerste factuur een proportionele verrekening bevatten voor de Diensten geleverd tussen de aanvangsdatum en de laatste dag van de eerste kalendermaand. De minimale duur van de overeenkomst wordt in dat geval eventueel verkort met maximaal dertig (30) dagen.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1

Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door Sitemagic vervaardigde documentatie en overige door Sitemagic geleverde zaken berusten bij Sitemagic, diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan de Klant overgedragen. Aan de Klant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Klant gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de programmatuur en de documentatie.

6.2

De Klant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaking en/of verspreiden van de aan hem door Sitemagic verstrekte programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Producten en Diensten en voor back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Klant alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.

6.3

Het is de Klant niet toegestaan derden gebruik van de programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

Artikel 7. Domeinnamen en IP-adressen

7.1

Indien is overeengekomen, dat Sitemagic voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

7.2

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Sitemagic vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

7.3

De Klant vrijwaart Sitemagic tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Sitemagic geen bemiddeling heeft verleend.

7.4

Tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten blijft een eventueel op verzoek van de Klant aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van Sitemagic, zulks ongeacht de rechten welke de Klant op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Klant geacht afstand te hebben gedaan tot het moment van betaling. Sitemagic draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Klant van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

7.5

Sitemagic kan bij ontbinding van de Overeenkomst anders dan bij opzegging door de Klant, de registratie van de Domeinnaam van de Klant opheffen of overdragen aan een geïnteresseerde partij. Terzake aanvaardt Sitemagic geen enkele aansprakelijkheid.

7.6

Sitemagic is gerechtigd om medewerking aan overdrachten aan een andere houder en/of bij wegverhuizen van Diensten naar een andere provider te weigeren, indien de Klant niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1

De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Sitemagic de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Sitemagic aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd; deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Sitemagic en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Sitemagic hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

8.2

Om bepaalde Diensten uit te voeren moet Sitemagic aan registrerende instanties diverse door de Klant verstrekte gegevens doorgeven. Sommige gegevens worden via de registrerende instanties openbaar gemaakt. De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Sitemagic om de vereiste gegevens door te geven en gaat akkoord met het openbaarmaken van sommige van de vereiste gegevens.

Artikel 9. Onderhoud en beheer

9.1

Sitemagic is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Sitemagic te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens Sitemagic ontstaat

9.2

De Klant dient, indien Sitemagic dit noodzakelijk acht, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het onderzoeken en herstellen van storingen.

Artikel 10. Prijzen

10.1

Sitemagic behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Prijsverhogingen zullen uiterlijk twee (2) maanden voor inwerkingtreding aan de Klant bekend worden gemaakt. De Klant is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging met in achtneming van de geldende opzegtermijn en procedure. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.

10.2

Indien Sitemagic ten behoeve van de Klant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in de Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

Artikel 11. Betaling

11.1

Anders dan in de Algemene Voorwaarden vermeldt, dienen betalingen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door middel van overboeking naar een door Sitemagic aan te wijzen rekening. Klant kan de betaling ook doen door middel van automatisch incasso. In geval van automatisch incasso moet de Klant Sitemagic machtigen om de verschuldigde bedragen van de rekening van de Klant af te schrijven. De Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.

11.2

Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Sitemagic is in dat geval gerechtigd de Klant, zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de Producten en Diensten totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

11.3

Sitemagic is gerechtigd de levering van Producten en Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Klant.

Artikel 12. Overmacht

Aanvullend op hetgeen vermeldt onder artikel 8 van Algemene Voorwaarden geldt in het bijzonder als overmacht: storing in levering van energie, storingen in alle vormen van communicatieve verbindingen waaronder het Internet en telecommunicatieverbindingen.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1

Indien één of meerdere bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

13.2

Sitemagic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Klant verstrekte toegang tot, en gebruik van, de Producten en Diensten van Sitemagic buiten gebruik te stellen wanneer de Klant handelt in strijd met de bepalingen in deze en andere voorwaarden en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Klant in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.

13.3

De Klant is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sitemagic, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

13.4

De Klant dient in geval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Sitemagic hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

13.5

Indien enige bepaling van de Aanvullende of Algemene Voorwaarden niet geldig wordt verklaard, blijven deze Voorwaarden voor het overige van kracht

13.6

In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Klant eindigt, blijven de Aanvullende of Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

13.7

In geval van tegenstrijdigheid gaan deze Aanvullende Voorwaarden vóór de "Algemene Voorwaarden op de levering van Producten en Diensten door Cornelissen Techniek b.v.".